The Mandarin Calendar

Learning dates in Mandarin Chinese

Woman and young girl studying Mandarin Chinese character

 

Natalie Fobes/Getty Images

The Mandarin Chinese calendar is relatively easy to learn. The days of the weeks are numbered 1 – 6, so once you’ve learned your Mandarin numbers, weekdays are a snap.

The same thing with months – all the months are numbered from 1 – 12, so once you’ve learned these numbers, you simply add the word for “month” and you have the complete Mandarin calendar under your belt.

Throughout this article, audio files are marked with ►.

Number Review

1 ►
2 ►èr
3 ►sān
4 ►si
5 ►
6 ►liù
7 ►
8 ►
9 ►jiú
10 ►shí
11 ►shí-yī
12 ►shí-èr

Days

day
tiān

today
jīn tiān
今天
yesterday
zuó tiān
昨天
tomorrow
►​míng tiān
明天

Weeks

week
lǐ bài / ►xīng qī
禮拜 / 星期
this week
zhèi gè xīng qī
這個星期
last week
shàng gè xīng qī
上個星期
next week
xià gè xīng qī
下個星期

Months

month
yuè

this month
zhèi gè yuè
這個月
last month
shàng gè yuè
上個月
next month
xià gè yuè
下個月

Years

year
nián

this year
jīn nián
今年
last year
qù nián
去年
next year
míng nián
明年

Weekdays

Monday
xīng qī yī
星期一
Tuesday
xīng qī èr
星期二
Wednesday
xīng qī sān
星期三
Thursday
xīng qī sì
星期四
Friday
xīng qī wǔ
星期五
Saturday
xīng qī liù
星期六
Sunday
lǐ bài rì / ►lǐ bài tiān / ►xīng qī rì / ►xīng qī tiān
禮拜日 / 禮拜天 /星期日 /星期天

Months of the Year

January
yī yuè
一月
February
èr yuè
二月
March
sān yuè
三月
April
sì yuè
四月
May
wǔ yuè
五月
June
liù yuè
六月
July
qī yuè
七月
August
bā yuè
八月
September
jiǔ yuè
九月
October
shí yuè
十月
November
shí yī yuè
十一月
December
shí èr yuè
十二月

What’s the Date?

What’s the date today?
Jīn tiān shì jī yuè jī hào?
今天是幾月幾號?
Which day of the week?
Lǐ bài jī?
禮拜幾?
Which day of the month?
Jī hào?
幾號?
What month is it?
Jī yuè?
幾月?

Practice Dates

What’s the date today?
Jīn tiān shì jī yuè jī hào?
今天是幾月幾號?
Today is May 10.
Jīn tiān shì wǔ yuè shí hào.
今天是五月十號。
Today is June 22.
Jīn tiān shì liù yuè èr shí èr hào.
今天是六月二十二號。
Today is December 24.
Shí èr yuè èr shí sì hào.
十二月二十四號。
Format
mla apa chicago
Your Citation
Su, Qiu Gui. "The Mandarin Calendar." ThoughtCo, Aug. 28, 2020, thoughtco.com/mandarin-calendar-2279361. Su, Qiu Gui. (2020, August 28). The Mandarin Calendar. Retrieved from https://www.thoughtco.com/mandarin-calendar-2279361 Su, Qiu Gui. "The Mandarin Calendar." ThoughtCo. https://www.thoughtco.com/mandarin-calendar-2279361 (accessed June 1, 2023).